1. BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

1.1. Šiame dokumente išvardintos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi LimeHire platforma (toliau – Platforma) pagrindines sąlygas. Platformą tvarko ir administruoja UAB Ryte ir vakare, įmonės kodas 304409524, registruota Uosių g. 32, Klaipėda 92353, Lietuvos Respublika, el. paštas info@limehire.lt (toliau – Paslaugų teikėjas).

1.2. Taisyklės yra sutartis tarp paslaugų gavėjo (toliau – Paslaugų gavėjas) ir Paslaugų teikėjo dėl naudojimosi Platforma. Paslaugų gavėjui naudojantis platforma Paslaugų teikėjas laikys, kad Paslaugų gavėjas susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Be šių Taisyklių santykiams tarp Paslaugų gavėjo ir Paslaugų teikėjo reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos ir Taisyklės, pateikiamos Platformoje. Paslaugų teikėjas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Platformą, teikiamas Paslaugas ir kainodarą.

1.4. Registracija Platformoje yra nemokama. Pateikdamas darbo skelbimus Paslaugų gavėjas gali nemokamai naudotis visomis laisvai prieinamomis Platformos funkcijomis. Mokamos paslaugos, pvz., darbo skelbimai, yra aktyvuojami tik po Paslaugos apmokėjimo.

1.5. Darbo skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens – Paslaugų gavėjo, bet ne Paslaugų teikėjo pasiūlymu.

1.6. Registruodamasis Platformoje ir teikdamas darbo skelbimus, Jūs patvirtinate, kad esate įgaliotas atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

1.7. Užregistruota Paslaugų gavėjo įmonė tampa savo prisijungimo duomenų valdytoja. Paslaugų gavėjas pats užtikrina savo Prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už kolegų ar kitų asmenų prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.


2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Paslaugų teikėjo siūloma paslauga – „darbo skelbimas" (toliau – Paslauga), yra suprantama kaip: reklaminio tipo pranešimo, susidedančio iš darbo vietos, ieškomo darbuotojo aprašymo, vaizdinių ir video elementų, įmonės logotipo, naudojamų spalvų, klausimyno ir kriterijų, gautų iš Paslaugų gavėjo, skirtų vienos pozicijos darbuotojų paieškai, sukūrimas. Vienas skelbimas yra skirtas vienos pozicijos, viename mieste darbuotojų paieškai. Darbo skelbimas galioja 30 dienų nuo abiejų Šalių pasirinktos ir sutartos dienos ir gali būti pratęsiamas sekančiam mėnesiui informuojant Paslaugų teikėją el. paštu iki veikimo laikotarpio pabaigos, kitu atveju darbo skelbimas yra nepratęsiamas.

2.2. Paslaugų teikėjo surastu kandidatu laikomas asmuo, kuris (toliau – Kandidatas): (i) sėkmingai atsako į Paslaugų gavėjo klausimus; bei (ii) sutinka perduoti savo kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, tel. numeris ir el. pašto adresas). Paslaugų teikėjas neatsako, jei suinteresuotas asmuo pateikia netikslius kontaktinius duomenis.


3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Paslaugų gavėjas, pateikdamas su darbo skelbimu susijusią informaciją, sutinka, kad Paslaugų teikėjas juos naudos Kandidatų paieškai socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram), Google paieškoje, partnerių internetinėse svetainėse ir su darbo skelbimais susijusiame turinyje. Paslaugų teikėjas nusprendžia kuriuose kanaluose, kaip ir kada bus rodomas skelbimas.

3.2. Paslaugų teikėjas pagal Paslaugų gavėjo pateiktą informaciją ruošia skelbimus, kandidatavimui skirtus tikslinius puslapius ir pateikia juos Paslaugų gavėjo patikrai ir patvirtinimui. Paslaugų gavėjas įsipareigoja pateiktus skelbimus ir tikslinių puslapių šablonus patikrinti, patvirtinti arba atmesti. Atmetimo atveju, privalo būti pateikti nurodymai korektūrai.

3.3. Paslaugų teikėjas darbo skelbimus, tikslinius puslapius ir kitas reikalingas integracijas paruošia per 5 darbo dienas po darbo skelbimų apmokėjimo ir darbo skelbimui reikalingos informacijos pateikimo iš Paslaugų gavėjo.

3.4. Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų gavėjui Kandidatus, kurie užbaigia kandidatavimo procesą. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui pateikia Kandidatų kontaktinius duomenis, atsakymus į Paslaugų gavėjo pateiktus klausimus ar kriterijus, susijusius su darbuotojų paieška ir darbo vieta.

3.5. Paslaugų gavėjui pareikalavus, Paslaugų teikėjas suteikia Kandidatams galimybę įkelti gyvenimo aprašymą (CV forma). Kandidatui įkėlus gyvenimo aprašymą Paslaugų teikėjas įsipareigoja juos perduoti Paslaugų gavėjui. Paslaugų teikėjas neįsipareigoja pateikti Paslaugų gavėjui Kandidatų gyvenimo aprašymų (CV forma), jei Kandidatai jų nepateikia.

3.6. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikyti konfidencialiai ir paslaptyje visą informaciją, susijusią su Paslaugų gavėju, kurią Paslaugų teikėjas sužinojo vykdydamas Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, parengtus ir (ar) rengiamus bet kokius dokumentus, pasiūlymus ar išvadas, kuriuos Paslaugų teikėjas pateikia Paslaugų gavėjui. Paslaugų teikėjas įsipareigoja be Paslaugų gavėjo sutikimo neskelbti tretiesiems asmenims jokios informacijos ir duomenų, kuriuos Paslaugų gavėjas pateiks Paslaugų teikėjui šių Taisyklių vykdymui, išskyrus atvejus, kai: (i) tai privaloma vadovaujantis imperatyviomis taikytinų teisės aktų nuostatomis, arba (ii) kai konkrečiam atskleidimui yra gautas išankstinis raštiškas Paslaugų gavėjo sutikimas.


4. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI

4.1. Paslaugų gavėjas supranta ir sutinka, kad paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Paslaugų teikėjas gauna mokėjimą už pasirinktas paslaugas. Paslaugos yra aktyvuojamos tik tada, kai Paslaugų gavėjas apmoka už paslaugas pateiktą sąskaitą faktūrą. Paslaugų gavėjui sąskaita faktūra pateikiama pagal pateiktų darbo skelbimų kiekį arba pagal individualų susitarimą el. paštu, nebent abi šalys susitarė kitaip.

4.2. Paslaugų gavėjas gali sustabdyti darbo skelbimo veikimą prieš pasibaigiant galiojimo laikui pranešus Paslaugų teikėjui el. paštu. Darbo skelbimo mokestis kandidatų paieškos nutraukimo atveju nėra grąžinamas.

4.3. Paslaugų gavėjas įsipareigoja dėl norimo darbo skelbimo pratęsimo pranešti Paslaugų teikėjui el. paštu iki veikimo laikotarpio pabaigos. Kitu atveju darbo skelbimai nebus pratęsiami.


5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Paslaugų teikėjas neatsako už Kandidatų pateiktų asmens ir kitų, su darbo skelbimu susijusių, duomenų tinkamumą.

5.2. Paslaugų teikėjas neatsako už komunikaciją, Kandidatų valdymą, pokalbius su jais ir kitus su Kandidatų atranka susijusius procesus.

5.3. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią tarp Paslaugų gavėjo ir Kandidato sudarytą sutartį (ypač už jos įsipareigojimų nevykdymą).

5.4. Paslaugų teikėjas neatsako už Platformos ir Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Paslaugų teikėjo kaltės ir todėl neatsako už Naudotojo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

5.5. Paslaugų teikėjas neatsako už jokią žalą ir nuostolius, kuriuos Paslaugų gavėjas gali patirti naudodamasis Platforma ir teikiamomis paslaugomis

5.6. Paslaugų gavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Paslaugų teikėjui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Paslaugų gavėjas naudojosi Platforma ir teikiamomis paslaugomis.


6. DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjo registracijos ir Platformos naudojimo metu tvarkys ir valdys Paslaugų gavėjo pateiktus duomenis, vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Paslaugų teikėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.

6.2. Paslaugų teikėjas interneto svetainėje ir skaitmeninės rinkodaros pagalba soc. tinkluose „Facebook", „Instagram",„Google Search", „Display" ir kitų partnerių svetainėse reklamų pagalba skleidžia Paslaugų gavėjų darbo skelbimus, Platformoje Paslaugų gavėjui pateikia kandidatavusių Kandidatų asmens duomenis ir kitą, su darbo pozicija susijusią, informaciją.

6.3. Paslaugų teikėjas Kandidatų paieškoje veikia kaip tarpininkas tarp Paslaugų gavėjo ir Kandidato. Kandidatai prieš užbaigdami kandidatavimo procesą ir pateikdami asmens duomenis privalo sutikti su Paslaugų teikėjo duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklėmis (https://limehire.lt/privatumo-politika), kuriose Kandidatai yra informuojami, kad jų duomenys bus perduodami atitinkamam Partneriui – Paslaugų gavėjui. Apie atitinkamus darbo pasiūlymus ir tolimesnę kandidatavimo eigą Paslaugų gavėjai informuoja Kandidatus jų nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

6.4. Paslaugų teikėjas atsako už Kandidato asmens duomenų apsaugą iki kontaktinių duomenų perdavimo Paslaugų gavėjui. Po kontaktinių duomenų perdavimo už kandidato asmens duomenų apsaugą atsako tiek Paslaugų teikėjas, tiek Paslaugų gavėjas.

6.5. Paslaugų gavėjas gali naudoti gautus kandidatų asmens duomenis darbuotojų paieškos savo įmonei tikslais ir privalo nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų. Draudžiama Platformoje gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.


7. KITOS NUOSTATOS

7.1. Paslaugų teikėjas turi teisę Paslaugų teikimo metu ir po Paslaugų suteikimo, be atskiro raštiško Paslaugų gavėjo sutikimo, savo internetiniame tinklalapyje paskelbti informaciją, jog Paslaugų gavėjas yra Paslaugų teikėjo klientas, atskirai nenurodant šių Taisyklių nuostatų ir nepažeidžiant tarp Šalių šia Sutartimi prisiimtų konfidencialumo įsipareigojimų.

7.2. Paslaugų teikėjas gali savo nuožiūra nusistatyti darbo laiką, priemones ir būdus bei pasirinkti personalą, reikalingą šiai Paslaugai teikti. Paslaugų teikėjas taip pat pasilieka teisę savo nuožiūra pasitelkti trečiuosius asmenis šiose Taisyklėse nurodytų Paslaugų teikimui.

7.3. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada pakeisti užmokesčio už bet kurias paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

7.4. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Paslaugų teikėjas apie Taisyklių pakeitimus informuoja Paslaugų gavėjus apie tai pranešdamas Platformoje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje.

7.5. Šioms Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Kiti Šalių santykiai, neaptarti šiose Taisyklėse, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.6. Visi nesutarimai tarp Šalių sprendžiami derybų keliu. Šalims per 30 dienų neišsprendus ginčo, bet kuri Šalis turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.7. Pranešimai Šalims pagal šias Taisykles teikiami raštu Registracijoje nurodytais el. pašto adresais. Pranešimai laikomi tinkamai įteiktais, jeigu jie siunčiami Šalims el. paštu. Tokiu atveju pranešimai laikomi gautais kitą darbo dieną.

7.8. Taisyklės įsigalioja nuo to laiko, kai Paslaugų gavėjas patvirtina, kad sutinka su jomis. Taisyklės galios visą santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo laiką.

Paskutinį kartą pakeitimai atlikti 2019-06-03